+34 687 96 59 02 lesguilles@gmail.com

Login

Registra't

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Contrasenya*
Confirm Password*
Nom*
Cognoms*
Aniversari*
Email*
Telèfon*
País*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Accepteu tots els termes i condicions abans de passar al següent pas

Ja ets membre?

Login
+34 687 96 59 02 lesguilles@gmail.com

Login

Registra't

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Contrasenya*
Confirm Password*
Nom*
Cognoms*
Aniversari*
Email*
Telèfon*
País*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Accepteu tots els termes i condicions abans de passar al següent pas

Ja ets membre?

Login

Reglament Secció Esportiva "Les Guilles, junts pels camins"

Artícles dels reglaments
"Les Guilles, junts pels camins"

Reglament Secció Esportiva

Article 1

L’entitat Les Guilles, Junts pels camins, crea d’acord amb un dels seus objectius societaris la Secció Esportiva d’aquesta entitat, amb l’objecte de fomentar i practicar l’activitat esportiva sense finalitat de lucre.

Article 2

La secció facilitarà als seus membres la pràctica de l’esport/s següent/s:
Excursionisme, alpinisme i BTT
Cas que s’acordi la practica d’algun altre esport es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
L’activitat esportiva de la secció serà de caràcter federat i s’adherirà a la federació/ns esportiva/es catalana/es següent/s:
Federació d’Activitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
Cas que la secció s’adhereixi a una altra federació esportiva catalana es comunicarà al Registre esmentat.

Article 3

El domicili de la secció s’estableix a la localitat de Tagamanent
C.P. 08593 , carrer Plaça de la Vila
núm s/n
En cas de variació del domicili es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Seran membres de la secció aquelles persones físiques que havent sol·licitat la seva admissió hagin estat acceptades per l’òrgan directiu de la secció.

Article 5

Els membres de la secció tenen els drets i les obligacions següents:
1.Drets
a) Participar i gaudir de les activitats esportives organitzades per la secció.
b) Fer ús de les instal·lacions que estiguin a l’abast de la secció segons les normes internes establertes a l’efecte.
c) Expressar lliurement les seves opinions i suggeriments dins la secció.
2.Obligacions
a) Ajustar llur actuació a les normes reglamentàries i a les normes generals de conducta esportiva.
b) Satisfer les quotes que s’estableixin.
c) Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de la secció.

Article 6

La pèrdua de la condició de membres es produirà per les causes següents:
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment a l’òrgan directiu de la secció.
b) Per acord de l’òrgan directiu motivat per l’incompliment d’alguna de les obligacions establertes, prèvia audiència a l’interessat per tal que pugui dur a terme les al·legacions que consideri oportunes.

Article 7

1. L’òrgan directiu de la secció estarà compost d’1 a 3 membres nomenats per la junta directiva de l’entitat.
2. El seu mandat serà d’1 any, renovable per acord de la junta directiva de l’entitat.
3. Les funcions de l’òrgan directiu són les pròpies que es deriven d’aquest reglament, més totes aquelles que li siguin conferides per acord de la junta directiva de l’entitat.

Article 8

El present reglament pot ser modificat per acord de la junta directiva de l’entitat.
En cas de modificació s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 9

La dissolució de la secció esportiva s’haurà de prendre per acord de l’òrgan de govern de l’entitat que hagués pres l’acord de la seva creació. Aquesta circumstància s’ha de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.